Idraettens_organisering
Mikropartnerskabspuljen

Der er i Projekt Brobygger besluttet at afsætte midler til en tilskudspulje for at understøtte de idrætsforeninger, som ønsker at indgå i samarbejder med skoler eller skoleafdelinger omkring ’Den åbne skole’.

Retningslinjer

Hvem og hvordan søger man puljen?
Puljen kan søges af idrætsforeninger, der indgår konkrete samarbejder med en eller flere skoleafdelinger.

Puljen søges ved udfyldelse af ansøgningsskema fra Projekt Brobyggers hjemmeside (www.projektbrobygger.dk), og som udfyldes i samspil med skolen. Der er mulighed for at søge om tilskud til enkeltstående samarbejder eller samarbejder af længere varighed.

Skemaet downloades her til venstre.

Hvad kan der søges til og hvornår udbetales tilskuddet?
Der sættes ikke på forhånd grænser for, hvad der kan gives tilskud til, og hvor stort et beløb, der kan søges om. Det er op til det enkelte samarbejde at vurdere, hvad der skal til for at få samarbejdet til at fungere. De tildelte midler kan fx bruges som tilskud til godtgørelse af træner/instruktør, til materialer eller andet af relevans for aktiviteten.

I ansøgningsskemaet anføres et budget for samarbejdet, således det gøres klart, hvad der vil være af udgifter i forbindelse med samarbejdet.

Tilskuddet gives til idrætsforeningen og udbetales efter aftale med SIF, når samarbejdet er gennemført. Ved udbetaling vil der tages kontakt med henblik på at høre om forløbet med samarbejdet og evt. videre drøftelser om fortsat samarbejde.

Hvornår kan man søge puljen, og hvor lang tid går der før vi får svar?
Der er løbende ansøgning til puljen, og der kan forventes en behandlingstid på 1 måned. Der gives ikke tilskud til aktiviteter, som har været afviklet før ansøgningstidspunktet.

Det er altid en god idé at kontakte SIF før man agter at ansøge, hvis der er spørgsmål, eller man ønsker vejledning.

Andre forhold vi skal være opmærksomme på?
Det er op til de samarbejdende parter at sikre at forskellige juridiske forhold overholdes. Her tænkes bl.a. på indhentelse af børneattest, forsikringsforhold for foreningens trænere/instruktører samt drøftelse af tavshedspligt m.v.

Man kan læse mere om dette i ansøgningsskemaet.