Vedtægter for Samvirkende Idrætsklubber Fredericia

§ 1 Foreningens formål
SIF, som er stiftet den 10. juni 1904, er en forening, hvis formål er at samle idrætten i Fredericia i en sammenslutning til varetagelse af tilsluttede foreningers interesser.

§ 2 Medlemmer
Enhver i Fredericia Kommune hjemmehørende sports- eller idrætsklub, der er tilsluttet et landsforbund, kan være medlem af SIF.

Anmodning om optagelse i SIF indsendes til SIF. Anmodningen skal være bilagt en fortegnelse over bestyrelsens navne og adresser samt et eksemplar af klubbens love og vedtægter.

Forretningsudvalget bestemmer i hvert tilfælde, hvorvidt anmodningen om optagelse kan imødekommes eller bør nægtes. I dette sidste tilfælde vil spørgsmålet være at fremlægge på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor det ved simpelt stemmeflertal afgøres, hvorvidt nægtelsen bør opretholdes.

§ 3 Repræsentantskab og repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet er SIF's højeste myndighed.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar, og indkaldelse hertil sker ved udsendelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis forretningsudvalget, jfr. nærmere nedenfor under § 4, finder det nødvendigt, eller når mindst tre medlemsforeninger indsender skriftlig begæring herom til formanden. Indkaldelse hertil sker ved udsendelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel.

Forslag, som ønskes sat under afstemning på et repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Alle forslag og valg, jfr. nærmere nedenfor, afgøres ved almindeligt stemmeflertal, idet der dog med hensyn til vedtægtsændringer og -tilføjelser samt opløsning gælder særlige regler, jfr. nedenfor under § 12.

Der foretages skriftlig afstemning, såfremt en medlemsforening eller forretningsudvalget ønsker det.

Til at lede repræsentantskabsmødet vælges en dirigent.

Til repræsentantskabsmøderne har hver medlemsforening to stemmeberettigede repræsentanter, i det dog medlemsforeninger med over 300 klubmedlemmer har fire stemmeberettigede repræsentanter.

Hver repræsentant har en stemme.

Til forretningsudvalget vælger repræsentantskabet for to år ad gangen syv personer. Fredericia Kommune udpeger en person, der ligeledes er repræsenteret i forretningsudvalget, der således består af otte personer i alt.

Ingen medlemsforening må være repræsenteret ved mere end en person i forretningsudvalget.

På ordinært repræsentantskabsmøde aflægger SIF’s forretningsudvalg beretning og det reviderede regnskab til godkendelse.

Valg af forretningsudvalg foretages således:

  1. Valg af formand (ulige år)
  2. Valg af kasserer (lige år)
  3. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer (henholdsvis to i ulige år og tre i lige år)
  4. Valg af to bilagskontrollanter og to bilagskontrollantsuppleanter (ulige år)

I år med ulige årstal vælges formand, to forretningsudvalgsmedlemmer, to bilagskontrollanter og to bilagskontrollantsuppleanter for en 2-årig periode.

I år med lige årstal vælges kasserer og tre forretningsudvalgsmedlemmer for en 2-årig periode.

Ved forfald i utide, supplerer forretningsudvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende så er på valg.

Repræsentantskabet fastsætter på det ordinære repræsentantskabsmøde kontingentet til SIF.

Eventuelle spørgsmål, der ikke er omhandlet i nærværende vedtægter, afgøres af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtig, såfremt mødet er lovligt indvarslet.

§ 4 SIF's ledelse
SIF ledes af forretningsudvalget, jfr. også ovenfor under § 3, der er ansvarlig over for repræsentantskabet.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en næstformand.

Det påhviler formanden eller - i dennes fravær - næstformanden at sammenkalde forretningsudvalget til møder, lede møderne, og i øvrigt sørge for en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne blandt forretningsudvalgsmedlemmerne.

Der skal føres referat fra forretningsudvalgs- og repræsentantskabsmøder.

De af Fredericia Kommune, efter indstilling fra SIF, udpegede medlemmer af Fredericia Kommunes Folkeoplysningsråd deltager i forretningsudvalgsmøder med ret til at tage ordet, men uden stemmeret, såfremt de ikke er ordinære medlemmer af FU.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst fire forretningsudvalgsmedlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Den, af Fredericia Kommune, udvalgte repræsentant har høringsret, men ikke stemmeret.

Forretningsudvalgets afgørelser må ikke være i strid med aftaler mellem Fredericia Kommune og SIF.

§ 5 Udvalg
Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg, der med ansvar over for forretningsudvalget varetager nærmere anførte opgaver.

I hvert udvalg skal altid fungere mindst et forretningsudvalgsmedlem.

§ 6 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 7 Funktionærer
Forretningsudvalget ansætter de funktionærer, der skønnes nødvendige.

§ 8 Tilskud og ansøgninger. Forhold til de kommunale myndigheder
Søger en medlemsforening Fredericia Kommune om tilskud, forbedringer m.v. til udøvelse af foreningens aktivitet, skal ansøgningen, bilagt alle nødvendige oplysninger, herunder medlemmets regnskab, fremsendes til SIF. Forretningsudvalget behandler ansøgningen og videresender denne med en udtalelse til de kommunale myndigheder.

En ansøgende medlemsforening er pligtig til på forretningsudvalgets forlangende at fremkomme med alle nødvendige oplysninger og skal i givet fald give møde for at forelægge sagen for forretningsudvalget.

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af repræsentantskabet.

Ingen medlemsforening kan forhandle med Fredericia Kommunes Byråd eller anden bevilgende kommunal myndighed uden om SIF.

§ 9 SIF's mesterskabsgaver m.v.
Såfremt en medlemsforening inden for et kalenderår har et eller flere hold og/eller medlemmer, der erhverver et af følgende mesterskaber eller en af følgende rekorder:

VM/VR - OM/OR - EM/ER - NM/NR - DM/DR

modtager medlemsforeningen et kontant beløb fra SIF uanset antallet af mesterskaber/rekorder.

Den/de idrætsudøvere, der erhverver et/en af ovennævnte mesterskaber/rekorder, tildeles en gave fra SIF.

SIF’s forretningsudvalg kan i enkelte tilfælde træffe beslutning om at honorere særlige præstationer.

§ 10 Eksklusion. Udmeldelse m.v.
Et foreningsmedlem, som er i restance med kontingentet, jfr. §3, i mere end 6 måneder, ekskluderes af forretningsudvalget efter forudgående rykkerprocedure.

Eventuel eksklusion af anden årsag afgøres af repræsentantskabet.

Udmeldelse af SIF skal ske skriftligt til SIF’s formand.

Medlemsforeningerne indsender hvert år senest 14 dage efter afholdt generalforsamling en fortegnelse over bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre til SIF's sekretær, samt et eksemplar af foreningens love og vedtægter, hvis der er sket ændringer i disse.

§ 11 Hæftelse
For foreningens forpligtigelse hæfter alene SIF som forening.

§ 12 Vedtægtsændringer og -tilføjelser. Opløsning.
Ændringer og tilføjelser til nærværende vedtægter kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Forslag om SIF's opløsning kan alene behandles på et i dette øjemed indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og forslaget kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning tilfalder SIF's formue og ejendele Fredericia Kommune.

Vedtaget på SIF's ordinære repræsentantskabsmøde 21. februar 2013